Книга пам'яті

Статут УСВА

 

Статут Української спілки ветеранів Афганістану

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.     Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (надалі-Спілка) є всеукраїнською добровільною, самостійною громадською організацією інвалідів війни, учасників бойових дій та учасників війни в Афганістані і воєнних конфліктів в інших іноземних державах (надалі - ветерани війни), членів сімей загиблих, військовополонених і тих, хто пропав безвісті під час війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших іноземних державах (надалі - сімей загиблих), а також  громадян України та інших осіб, які всебічно сприяють діяльності Спілки і беруть участь в реалізації її програм та заходів.
1.2.     Скорочена назва Спілки – УСВА.
1.3.     Спілка діє на території України відповідно до Конституції та чинного законодавства України, цього Статуту.
1.4.     З моменту реєстрації у встановленому законодавством порядку Спілка є юридичною особою, має круглу печатку з власною назвою, штампи, бланки, інші реквізити, а також символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструються у порядку, встановленому законодавством України.
1.5.      Юридична адреса Спілки: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-Є.

2.     МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1.     Головною метою діяльності Спілки є сприяння консолідації і координації зусиль ветеранів війни, сімей загиблих, їх об'єднань у справі широкого, більш ефективного використання наявних можливостей у забезпеченні захисту своїх  політичних, економічних, соціальних прав, наданню оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги, у тому числі і для сприяння вирішенню житлових проблем, членам Спілки, в першу чергу інвалідам війни та сім'ям загиблих.
2.2.     Для досягнення зазначеної мети Спілка ставить перед собою такі завдання:
·    сприяти прийняттю демократичних законодавчих актів України щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності;
·    брати участь у громадсько - політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
·    сприяти органам влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно ветеранів війни та сімей загиблих, вдосконаленні системи соціального захисту населення, проведенні для цього демократичних, прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства;
·    сприяти у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення фізичного та морально-психологічного стану членів Спілки і сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності;
·    сприяти наданню всебічної моральної та матеріальної підтримки членам Спілки та членам сімей загиблих, в тому числі матеріальної допомоги для вирішення побутових, житлових та інших проблем  ;
·    сприяння впровадженню принципів вірності бойовим традиціям і братерства, ділового співробітництва між членами Спілки;
·    брати активну участь в установленому порядку в організації виховання у молоді та підлітків високих морально – етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту Вітчизни;
·    сприяти розшуку військовополонених і тих, хто безвісті пропав;
·    здійснювати гуманітарні зв’язки з організаціями ветеранів війни України та іноземних держав;
·    сприяти мирному врегулюванню конфліктів, розповсюдженню міжнародного гуманітарного права;
·    створювати установи та організації, засновувати підприємства та засоби масової інформації, необхідні для виконання статутних завдань, та сприяти у їх діяльності.
2.3.     Для досягнення зазначеної мети та виконання визначених завдань Спілка в установленому законодавством порядку на всіх структурних рівнях здійснює свою діяльність у таких формах:
·    виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;
·    представляє, відстоює та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах, приймає участь у виробленні державної соціальної політики ;
·    приймає участь у громадсько – політичній діяльності, проведенні масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо);
·    взаємодіє з державними установами, профспілковими, громадськими та релігійними організаціями, політичними партіями в реалізації державних планів та програм з поліпшення умов життя та добробуту членів Спілки;
·    здійснює інформування, консультування, просвіту ознайомлення з правових питань членів Спілки; 
·    сприяє проведенню науково-дослідної роботи для виконання завдань Спілки;
·    сприяє реалізації рішень органів законодавчої та виконавчої влади з питань працевлаштування, забезпечення житлом, вирішення побутових та інших проблем членів Спілки;
·    проводить самостійно або спільно з державними та громадськими організаціями конгреси, конференції, семінари, виставки, фестивалі, концерти та інші заходи   (в тому числі міжнародні); 
·    організовує та здійснює взаємовигідне гуманітарне співробітництво з ветеранськими організаціями іноземних держав, здійснює інші міжнародні зв’язки у всіх формах, не заборонених чинним законодавством;
·    бере участь у проведенні заходів з увічнення пам’яті та подвигів ветеранів війни;
·    розповсюджує інформацію та знання про діяльність Спілки для засобів масової інформації, засновує засоби масової інформації, сприяє виданню матеріалів для реалізації мети Спілки;
·    сприяє оздоровленню та лікуванню членів Спілки в Україні і за кордоном;
·    формує апарат управління для здійснення повсякденної практичної роботи, залучаючи необхідних фахівців;
·    надає членам Спілки, членам сімей загиблих матеріальну допомогу для вирішення побутових, житлових та інших проблем, у тому числі матеріальну допомогу для придбання (будівництва) житла у порядку, що визначається положеннями, які затверджуються Президією Спілки.

3.     ЧЛЕНСТВО В СПІЛЦІ.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ.

3.1.     Членство у Спілці є добровільним, воно є індивідуальним та може бути почесним.
3.2.    Членами Спілки можуть бути особи, які досягли 14 - річного віку, ветерани війни, які брали участь в бойових діях на території інших держав, члени сімей загиблих, а також  громадяни України та інші особи, які всебічно сприяють діяльності Спілки і беруть участь в реалізації її програм та заходів.
3.3.    Член Спілки - фізична особа, яка є дієздатною у правовому відношенні, дотримується Статуту Спілки та перебуває на обліку в місцевому осередку.
3.4.    Членство в Спілці засвідчується членською карткою, зразок якої затверджує Правління Спілки.
3.5.    Член Спілки сплачує членські внески; розміри внесків, пільгові умови сплати і порядок їх витрат визначаються керівними органами територіальних організацій.
3.6.    Первинні та місцеві організації Спілки ведуть облік своїх членів в журналі встановленого зразку.
3.7.    Прийом до членів Спілки здійснюється керівними органами первинної або місцевої організації (якщо не існує первинної) на підставі особистої письмової заяви.
3.8.    Членство в Спілці може бути припинене внаслідок:
·    особистої письмової заяви до керівного органу первинної (місцевої) організації;
·    виключення із членів Спілки за дії, несумісні з її Статутом.
3.9.    Рішення про виключення із членів Спілки приймають:
·    керівний орган первинної (місцевої)  організації, на обліку якої перебуває член Спілки;
·    Конференція (Збори), Правління або Президія Спілки, територіальної або місцевої організації.
3.10.    Повторний прийом до членів Спілки можливий не раніше, ніж через рік після прийняття рішення про виключення.
3.11.    Члени Спілки не обмежуються у членстві в інших об'єднаннях громадян, за винятком альтернативних організацій, які ведуть до розколу ветеранського руху.
3.12.    Права та обов’язки членів Спілки реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом:
3.12.1.     Кожен член Спілки має право:
·     брати безпосередню участь у виробленні й реалізації політики Спілки та її заходах;
·    об’єднуватись разом з іншими членами Спілки в місцеві осередки;
·    висувати кандидатури, включаючи власну, обирати й бути обраним у виборні органи Спілки;
·    подавати пропозиції, заяви, апеляції до керівних, контрольних та виконавчих органів Спілки та не пізніше ніж у місячний термін отримати на них мотивовану письмову відповідь;
·    користуватися допомогою Спілки в реалізації своїх законних прав та інтересів;
·    вільно виходити зі складу Спілки.
3.12.2.     Кожен член Спілки зобов’язаний:
·    перебувати на обліку в первинній (місцевій) організації;
·    дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Спілки;
·    дбати про зміцнення авторитету Спілки, її членів, дотримуватись норм моралі та етичних норм спілкування;
·    виконувати громадські обов’язки;
·    виконувати рішення статутних органів Спілки, які прийняті в межах їхньої компетенції;
·    сплачувати членські внески;
·    морально, фінансово та матеріально підтримувати Спілку, виходячи із власних можливостей. 
3.13. Почесними членами Спілки за рішенням Правління Спілки можуть бути особи, якi внесли значний внесок у розвиток Спілки.

4. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ.
(територіальні, місцеві, первинні організації).

4.1.     Місцеві осередки створюються за територіальною ознакою, керуються Статутом Спілки і затверджуються Правлінням організації вищого рівня.
4.2.      Адміністративно - територіальна одиниця може бути представлена у Спілці тільки однією організацією.
4.3. Спілка об’єднує безпосередньо територіальні організації Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва, Севастополя. 
4.4. Територіальні організації об’єднують місцеві організації (міські, районні, районні в містах).
4.5.    До місцевих організацій входять первинні організації (селищні, сільські).
4.6.     Місцеві осередки легалізуються шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування . У разі реєстрації місцевий осередок набуває статусу юридичної особи.
4.7.     Територіальні організації утворюються на установчих зборах або конференціях і набувають статусу організацій Спілки після їх ухвалення рішенням Правління Спілки. Організації повинні зареєструватись в установленому порядку, після чого вони набувають статусу юридичної особи.

 
4.8.     Територіальні організації:
·    організовують виконання статутних завдань Спілки, рішень її керівних органів та власних рішень;
·    розробляють стратегію, тактику і конкретні заходи щодо вирішення актуальних проблем членів Спілки та сімей загиблих на місцевому рівні, проводять їх в життя;
·    координують та спрямовують роботу місцевих та первинних організацій, що входять до їх складу;
·    представляють і захищають законні інтереси місцевих та первинних організацій, їх членів у державних та громадських органах, співпрацюють з громадськими, релігійними та профспілковими організаціями, місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
·    сприяють розробці комплексних програм, спрямованих на поліпшення умов життя членів Спілки та сімей загиблих, у забезпеченні контролю за її реалізацією;
·    засновують засоби масової інформації, забезпечують їх функціонування та з їх допомогою систематично оприлюднюють свою позицію;
·    беруть участь у громадсько - політичній діяльності, проводять масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
·    визначають шляхи використання членських внесків;
4.9.    Місцеві організації, які діють в адміністративно - територіальних одиницях нижчого рівня, входять до складу місцевих і територіальних організацій, які діють в адміністративно - територіальних одиницях вищого рівня.
4.10.    Місцеві організації утворюються на установчих зборах або конференціях і набувають статусу організації Спілки після їх визнання рішенням керівного органу тієї організації Спілки, до складу якої вони входять безпосередньо, а в разі її відсутності - Президією Спілки. Організації повинні зареєструватись в установленому порядку, після чого вони набувають статусу юридичної особи.
4.11. Місцеві організації:
·    ведуть роботу по реалізації статутних завдань Спілки, рішень її керівних органів;
·    працюють над ефективним вирішенням місцевих проблем членів Спілки та сімей загиблих;
·    беруть участь у виробленні і реалізації соціальної політики організацій Спілки вищого рівня;
·    координують роботу первинних організацій, які входять до їхнього складу, надають допомогу, узагальнюють та поширюють позитивний досвід їх роботи;
·    співпрацюють з органами місцевої влади, об'єднаннями громадян;
·    беруть участь у громадсько - політичній діяльності, проводять масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
·    оприлюднюють свою позицію.
4.12. Керівними органами територіальної, місцевої організації є Конференція (Збори), Правління, Президія (якщо вона утворена), керівною особою - Голова організації.

    Керівні органи та Голова організації, Ревізійна комісія (ревізор) діють в межах компетенції, визначеної цим Статутом.
4.13. Вищим керівним органом територіальної, місцевої організації є Конференція (Збори).
4.14.Конференція (Збори) скликається Правлінням не рідше одного разу на п’ять років.
    Позачергова Конференція (Збори) може бути скликана на вимогу рішень Конференцій (Зборів) більшості місцевих організацій - для територіальних організацій, та рішень зборів більшості первинних організацій - для місцевих організацій.
4.15. Конференція є правочинною, якщо делегатів на неї обрали 2/3 загальної чисельності організацій, що проводять Конференцію, і для участі у роботі Конференції зареєструвалось не менше 2/3 обраних делегатів.
    Збори є правочинними, якщо в їх роботі беруть участь не менше 1/2 членів організації.
4.16. Конференція (Збори):
·    обирає Голову організації та за його поданням затверджує чисельний і обирає персональний склад Правління організації на термін, не більший ніж  5 років;
·    делегує Правлінню право ротації його персонального складу та доповнення до встановленої чисельності в період між Конференціями (Зборами);
·    обговорює звіт Правління, оцінює роботу Правління та Голови;
·    обирає Голову та членів Ревізійної комісії на термін, не більший ніж 5 років; заслуховує, обговорює та затверджує звіт Ревізійної комісії;
·    може обирати заступників Голови організації;
·    відповідно до встановлених норм представництва обирає делегатів Конференції Спілки а також делегатів Конференцій територіальних та місцевих організацій вищого рівня;
·    ухвалює організації Спілки нижчого рівня; 
·    розглядає та затверджує основні напрями, програми діяльності організації;
·    реалізує право власності на майно та кошти; делегує Правлінню окремі функції по господарському управлінню коштами та майном, включаючи затвердження бюджету організації;
·    може відміняти рішення керівних органів та Голови своєї організації, а також - рішення керівних органів та керівних осіб тих організацій, які входять до її складу;
·    при виборах до органів місцевого самоврядування приймає рішення про підтримку кандидата (узгодженого списку кандидатів) від партій, виборчих блоків;
·    кваліфікованою більшістю, не меншою ніж 2/3 голосів від кількості зареєстрованих на Конференції делегатів (від загальної кількості зареєстрованих членів організації - для Зборів), виключає членів Спілки та організації нижчого рівня зі складу Спілки за дії, що несумісні з її Статутом та приймає рішення про припинення діяльності своєї організації. 
    Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів, якщо інший порядок голосування не визначений Конференцією (Зборами).
    4.17. У період між Конференціями (Зборами) діяльністю територіальної, місцевої організації керують її Правління та Президія (якщо утворена).
    4.18. Засідання Правління скликаються Президією або Головою організації не рідше, ніж один раз на півріччя для територіальної організації та на квартал - для місцевої організації; Правління може бути скликане також на вимогу 2/3 його членів; засідання є правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Правління.
    4.19. Рішення Правління (Президії) можуть прийматися як на засіданнях, так і шляхом опитування його членів; рішення Правління (Президії) прийняте на його засіданні, є правочинним, якщо за нього проголосували більше половини членів Правління (Президії); рішення, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 членів Правління (Президії).
    4.20. Правління:
·    забезпечує виконання рішень Конференції (Зборів);
·    розглядає невідкладні питання діяльності організації, які відносяться до компетенції Конференції (Зборів), із затвердженням прийнятих рішень Конференцією (Зборами);
·    координує поточну діяльність організації;
·    робить заяви від імені організації;
·    скликає Конференцію (Збори) та визначає не менше, ніж за місяць до скликання дату та місце проведення, пропозиції щодо порядку денного, порядку проведення (для Конференції - норми представництва і порядок обрання делегатів): Голова організації, члени Правління та Голова і члени Ревізійної комісії є делегатами конференції поза квотою, без проходження процедури обрання в місцевих, первинних організаціях;
·    скликає позачергові конференції місцевих організацій;
·    може затверджувати заступників Голови організації;
·    може утворювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі та консультативно - дорадчі органи, визначати їх компетенцію та структуру, призначати та звільняти їх керівників;
·    затверджує зразки атрибутів організації;
·    засновує в установленому порядку фонди, установи, підприємства, організації, видавництва, засоби масової інформації; погоджує призначення та звільнення їхніх керівників;
·    розпоряджається коштами та майном організації, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;
·    кваліфікованою більшістю, не меншою ніж 2/3 голосів членів Правління, виключає з рядів Спілки членів та організації нижчого рівня за дії, що несумісні з її Статутом, а також ухвалює організації Спілки нижчого рівня, з підтвердженням рішення наступною Конференцією (Зборами);
·    може відміняти рішення Голови організації, а також рішення керівних органів та керівних осіб тих організацій, які входять до складу даної організації.
4.21. У складі Правління за поданням Голови може утворюватись Президія з числа його членів; до її складу входять Голова організації, його заступники, а також члени Правління, які обираються простою більшістю голосів від загального складу Правління; засідання Президії скликаються Головою організації не рідше одного разу на місяць; засідання Президії є правочинним, якщо у ньому беруть учать не менше, ніж 2/3 її членів; рішення Президії приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів членів Президії;
4.22. Президія:
·    здійснює оперативне керівництво діяльністю організації;
·    розробляє практичні заходи щодо виконання рішень Конференції (Зборів) і Правління;
·    затверджує зразки печатки, штампу;
·    розглядає невідкладні питання діяльності організації, які відносяться до компетенції Правління, з обов’язковим затвердженням прийнятих рішень Правлінням.
4.23.     У період між Конференціями (Зборами) засіданнями Правління та Президії діяльністю організації керує її Голова, який обирається Конференцією (Зборами); Голова організації входить до складу її Правління, Президії.
4.24.     Голова територіальної, місцевої організації:
·    очолює організацію, а також скликає та організовує засідання Правління та Президії, головує на них;
·    без доручення представляє організацію в зовнішніх стосунках, робить заяви від її імені;
·    може призначати заступників Голови;
·    розпоряджається майном, яке знаходиться  на балансі територіальної, місцевої організації, включаючи грошові кошти, з затвердженням Президією територіальної, місцевої організації;
·    має право підпису фінансових та інших документів організації; приймає від імені організації економічні, матеріально-фінансові та інші зобов’язання; укладає угоди, контракти; забезпечує оперативне керівництво майном організації; відкриває банківські рахунки;
·    здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами організації; приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;
·    має право тимчасово, до прийняття рішення виборним органом, усунути від займаної посади керівну особу організації нижчого рівня у разі прийняття нею рішень або скоєння вчинків, які відверто суперечать вимогам цього Статуту або компрометують Спілку;
·    має право розпоряджатись фінансами на утримання та функціонування виконавчого апарату, позаштатного активу організації;
·    у разі відсутності Голови його обов’язки виконує один із заступників;
·    може делегувати частину своїх повноважень заступникові (заступникам).
4.25.     Конференція (Збори) організації приймає свої рішення у формі постанов та резолюцій, Правління та Президія - у формі постанов та рішень, Голова організації - у вигляді наказів та розпоряджень.
4.26.    Виконавчим органом територіальної, місцевої організації може бути апарат управління, яким керує Голова організації; його структура визначається Правлінням, а штатний розклад затверджується Головою організації.
4.27.    Контрольним органом територіальної, місцевої організації є Ревізійна комісія.
4.28. Ревізійна комісія (надалі - Комісія): 
·    контролює дотримання членами організації вимог Статуту, виконання рішень керівних органів;
·    контролює відповідність дій місцевих осередків, керівних органів та окремих членів Спілки нормам та вимогам Статуту;
·    проводить ревізію фінансово-господарської діяльності місцевих осередків Спілки згідно Статуту, надає методичну допомогу; 
·    контролює та аналізує стан обліку та звітності;
·    оперативно інформує відповідні керівні органи та керівних осіб за результатами перевірки діяльності місцевих осередків;
·    звітує перед вищим керівним органом про результати своєї діяльності.
Засідання Комісії скликається за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на шість місяців і вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів; рішення Комісії є правочинним, якщо за нього проголосувала більшість її членів. Комісія веде свою роботу гласно, систематично інформує членів Спілки про свою діяльність.
4.29. Комісія приймає рішення у вигляді постанов за підсумками засідань, актів за результатами перевірок та ревізій, внутрішніх розпоряджень її голови.
4.30. У складі  територіальних та місцевих організацій Спілки можуть створюватись первинні організації.
4.31. Первинна організація (не менше трьох членів) утворюється на установчих зборах за місцем проживання або роботи, навчання членів Спілки законодавчо (або за іншим законодавчо обумовленим принципом) і набирає статусу первинної організації після визнання керівним органом тієї організації Спілки, до складу якої входить безпосередньо
4.32. Первинні організації самостійно визначають свою структуру, форми та методи діяльності, керуючись чинним законодавством та цим Статутом.
4.33. Первинні організації:
·    беруть безпосередню участь у реалізації завдань Статуту, рішень керівних органів Спілки, територіальних та місцевих організацій, своїх власних рішень;
·    забезпечують первинний облік членів Спілки;
·    співпрацюють з громадськими, релігійними, партійними та профспілковими організаціями, місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань реалізації всіх напрямів діяльності Спілки;
·    безпосередньо забезпечують всебічну підтримку членів Спілки та членів сімей загиблих;
·    пропонують своїх активістів до керівних органів організації вищого рівня; можуть висувати та обирати делегатів на конференції місцевих, територіальних організацій;
·    беруть участь у громадсько – політичній діяльності, проводять масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
·    оприлюднюють свою позицію.
4.34. Вищим керівним органом первинної організації є Збори, які при необхідності можуть обирати Правління; керівною особою організації є її Голова;
4.35. Збори скликаються Правлінням або Головою не рідше, ніж раз на три місяці; позачергові Збори можуть бути скликані на вимогу 1/4 членів організації ; Збори правочинні, якщо в них беруть участь не менше 2/3 членів організації.
4.36. Збори первинної організації:
·    обирають Голову (при необхідності - Правління) організації на термін, не більший ніж 2,5 роки, а також, відповідно до встановлених квот, - делегатів на конференції територіальних та місцевих організацій;
·    заслуховують звіт Правління або Голови організації, оцінюють їх роботу;
·    обирають Ревізійну комісію (Ревізора) на термін не більший , ніж на 2,5 роки; заслуховують та затверджують звіт Ревізійної комісії (Ревізора);
·    приймають нових членів Спілки; 
·    можуть відмінити рішення Правління, Голови первинної організації;
·    кваліфікованою більшістю, не меншою ніж 2/3 голосів від кількості учасників Зборів, виключають членів Спілки за дії, що несумісні з вимогами її Статуту; приймають рішення про припинення діяльності первинної організації.
    Усі інші рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах членів даної первинної організації, якщо інший порядок голосування не визначений Зборами.
    4.37. Засідання Правління первинної організації скликається Головою організації не рідше, ніж один раз на місяць і є правочинним , якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 його членів; рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на його засіданні.
    4.38. Правління:
·    координує поточну діяльність первинної організації;
·    у період між Зборами приймає нових членів Спілки з наступним їх затвердженням Зборами;
·    скликає загальні Збори організації;
·    може відміняти рішення Голови первинної організації, прийняті з порушенням Статуту.
    4.39. У період між Зборами та засіданнями Правління діяльністю первинної організації керує її Голова, який входить до складу Правління.
    4.40. Голова первинної організації;
·    керує її поточною діяльністю;
·    без доручення представляє організацію в зовнішніх стосунках;
·    скликає засідання Правління та головує на них; у разі відсутності Правління скликає Збори організації;
·    має право підпису всіх документів організації;
·    має право призначати заступників;
·    розпоряджається майном, яке знаходиться на балансі організації, включаючи грошові кошти, з затвердженням Правлінням місцевої організації.
4.41. Контрольним органом первинної організації є Ревізійна комісія (Ревізор), яка створюється рішенням Зборів первинної організації.

4.42. Ревізійна комісія (Ревізор): 
·    контролює дотримання членами організації вимог Статуту, виконання рішень керівних органів;
·    контролює відповідність дій керівних органів організації та окремих членів Спілки нормам та вимогам Статуту;
·    проводить ревізію фінансово-господарської діяльності організації згідно Статуту; 
·    контролює та аналізує стан обліку та звітності;
·    оперативно інформує відповідні керівні органи та керівних осіб за результатами перевірки діяльності;
·    звітує перед вищим керівним органом про результати своєї діяльності.
4.43. Засідання Комісії скликається за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на шість місяців і вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів; рішення Комісії є правочинним, якщо за нього проголосувала більшість її членів.
4.44. Комісія (Ревізор) веде свою роботу гласно, систематично інформує членів організації про свою діяльність.
4.45. Комісія (Ревізор) приймає рішення у вигляді постанов за підсумками засідань, актів за результатами перевірок та ревізій, внутрішніх розпоряджень її голови.

5.     КЕРІВНІ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СПІЛКИ.

5.1.      Керівними органами Спілки є Конференція, Правління та Президія, керівною особою - Голова , виконавчим органом - апарат управління.
5.2.      Вищим керівним органом Спілки є Конференція, яка скликається Правлінням не рідше одного разу на 5 календарних років; Правління може скликати позачергову Конференцію за власною ініціативою або за пропозицією Ревізійної комісії, більшості територіальних організацій не пізніше, ніж за місяць до Конференції .
5.3.      Правління визначає дату та місце  скликання Конференції, норми представництва і порядок обрання делегатів, пропозиції щодо порядку денного і порядку проведення; Голова Спілки, члени Правління, Голова, та члени Ревізійної комісії є делегатами Конференції поза квотою, без проходження процедури обрання в територіальних організаціях.
5.4.     Конференція є правочинною якщо для участі в ній зареєструвалося не менше 2/3 від загальної кількості обраних делегатів.
5.5.      Конференція Спілки:
·    приймає Статут Спілки, вносить зміни та доповнення до нього;
·    визначає пріоритетні напрями громадсько-політичного та соціального розвитку Спілки;
·    обирає Голову Спілки та затверджує за його поданням чисельний і обирає персональний склад Правління Спілки на термін не більший, ніж 5 років; делегує до компетенції Правління право ротації персонального складу Правління та його доповнення до встановленої чисельності в період між Конференціями;
·    обговорює звіт Правління; оцінює роботу Голови та Правління;
·    обирає Голову та членів Ревізійної комісії на термін, не більший ніж 5 років; заслуховує, обговорює та затверджує звіт Ревізійної комісії; 
·    реалізує право власності на майно та кошти Спілки; делегує Правлінню та Президії окремі функції по господарському управлінню коштами та майном;
·    розглядає апеляції на рішення керівних органів та осіб Спілки, її місцевих осередків, Ревізійних комісій; може відмінити рішення будь-яких органів чи керівних осіб Спілки та її місцевих осередків, крім питань, віднесених до їхньої виключної компетенції;
·    може виключати зі свого складу та припиняти діяльність місцевих осередків Спілки;
·    виключає зі Спілки її членів за дії, несумісні з її Статутом;
·    приймає рішення про реорганізацію Спілки та її ліквідацію.
5.6.     Рішення про виключення зі Спілки її організацій та членів Спілки, припинення діяльності Спілки приймається кваліфікованою більшістю, не меншою ніж 2/3 голосів від загальної кількості зареєстрованих делегатів Конференції; всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на Конференції, крім тих випадків, коли сама Конференція визначить іншу процедуру.
5.7.     У період між Конференціями діяльністю Спілки керує її Правління, засідання якого скликаються Головою або Президією Спілки не рідше одного разу на 6 місяців і є правочинними, якщо на них присутні не менше, ніж 2/3 членів Правління.
5.8.     Правління Спілки:
·    розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень Конференції; оцінює соціально-економічну та політичну ситуацію; виробляє стратегію і тактику діяльності Спілки;
·    ухвалює кількісний склад Президії Спілки та обирає зі свого складу його членів;
·    розглядає невідкладні питання діяльності Спілки, які відносяться до компетенції Конференції, з обов’язковим затвердженням прийнятих рішень наступною Конференцією;
·    координує та спрямовує поточну діяльність місцевих осередків Спілки;
·    може скликати позачергові конференції місцевих осередків Спілки;
·    приймає до складу УСВА територіальні організації Спілки; 
·    засновує нагороди Спілки;
·    створює постійні та тимчасові комісії з основних напрямків діяльності Спілки та актуальних питань, спрямовує їх роботу;
·    затверджує Положення про сплату членських внесків;
·    за поданням територіальних організацій приймає у почесні члени Спілки;
·    затверджує зразки членської картки а також символіку Спілки;
·    може відмінити рішення Президії, Голови Спілки та його заступників, керівних органів та керівних осіб місцевих осередків Спілки;
·    може делегувати частину своїх повноважень Президії або Голові Спілки;
·    у разі відставки Голови Спілки призначає виконуючого обов’язки Голови на термін до наступної Конференції.
5.9.     Рішення Правління щодо виключення із членів Спілки приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою ніж 2/3 голосів від загальної кількості членів Правління; всі інші рішення є правочинними, якщо за них проголосувало більше половини загального складу Правління.
5.10.     У період між Конференціями та засіданнями Правління діяльністю Спілки керує Президія, члени якої обираються Правлінням на термін не більший, ніж 5 років; до складу Президії входять Голова Спілки, його заступники та частина членів Правління.
5.11.     У засіданнях Правління та Президії мають право брати участь, з дорадчим голосом, члени Ревізійної комісії Спілки.
5.12.     Засідання Президії скликаються Головою Спілки не рідше, ніж один раз на три місяці і є правочинними, якщо на них присутні 2/3 членів Президії.
5.13. Президія Спілки:
·    організовує виконання рішень Конференції та Правління;
·    здійснює оперативне керівництво діяльністю організацій та установ Спілки;
·    відповідно до рішень Правління здійснює його повноваження та звітує перед ним;
·    затверджує рішення голови щодо розпорядження коштами та майном Спілки;
·    затверджує положення про порядок надання членам Спілки та членам сімей загиблих матеріальної допомоги для вирішення побутових, житлових та інших проблем, в тому числі матеріальної допомоги для придбання (будівництва) житла;
·    вносить пропозиції в органи державної влади та громадські організації з проблем соціального захисту ветеранів війни і сімей загиблих;
·    затверджує зразки печаток, штампів, бланків, інших реквізитів;
·    забезпечує фінансово-господарську діяльність;
·    приймає рішення про заснування підприємств, установ, організацій, фондів, засобів масової інформації, погоджує призначення та звільнення їх керівників;
·    затверджує Положення про апарат управління Спілки, інші робочі та консультативно - дорадчі органи, контролює їх діяльність;
·    подає клопотання щодо нагородження державними нагородами та відзнаками, надання почесних звань у відповідності до чинного законодавства;
·     приймає рішення про нагородження нагородами та атрибутами Спілки;
·    організовує і підтримує взаємовигідні гуманітарні відносини з організаціями ветеранів війни України, інших держав;
·    може делегувати частину своїх повноважень Голові Спілки.
5.14. Рішення Президії можуть прийматись як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів; рішення, прийняте на засіданні є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості членів Президії; рішення Президії, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало 2/3 членів Президії.
5.15. У період між Конференціями, засіданнями Правління та Президії поточною діяльністю Спілки керує її Голова .


5.16. Голова Спілки:
·    очолює Спілку, без доручення представляє її інтереси у всіх зовнішніх стосунках;
·    здійснює загальне керівництво діяльністю Спілки, роботою її керівних, виконавчих, консультативно-дорадчих органів;
·    може призначати заступників Голови Спілки;
·    має право підпису фінансових та інших документів Спілки, робить заяви від її імені;
·    приймає від імені Спілки економічні, матеріально-фінансові та інші зобов’язання, укладає угоди, контракти, забезпечує оперативне керівництво майном Спілки, відкриває банківські рахунки;
·    має право тимчасово, до прийняття рішення виборним органом усунути від займаної посади керівну особу Спілки будь – якого рівня у разі прийняття нею рішень або скоєння вчинків, які відверто суперечать вимогам цього Статуту або компрометують Спілку;
·    має право розпоряджатись фінансами на утримання та функціонування апарату управління, позаштатного активу Спілки;
·    має право розпоряджатися  коштами та майном з подальшим затвердженням рішень Президією Спілки;
·    здійснює інші дії, які забезпечують ефективність діяльності Спілки та не суперечать чинному законодавству України, Статуту та програмовим документам Спілки;
·    формує апарат управління, наймає співробітників, переміщує, звільняє, стимулює їх працю, надає їм матеріальну допомогу;
·    затверджує штатний розклад і посадові оклади працівників апарату управління та інших виконавчих органів Спілки, посадові інструкції штатних працівників;
·    видає накази і виносить рішення з питань, які випливають зі Статуту, постанов і рішень Конференції, Правління і Президії та регламентують діяльність Спілки, її організацій і апарату управління;
·    може делегувати частину своїх повноважень першому заступнику, заступникам Голови Спілки.
5.17. Конференція Спілки приймає свої рішення у формі постанов та резолюцій, Правління та Президія - у формі постанов та рішень, Голова Спілки - у вигляді наказів та розпоряджень.
5.18. Апарат управління Спілки працює у відповідності до Положення про апарат управління Спілки та регламенту роботи, затверджених рішеннями Президії; його роботою керує Голова Спілки, або за його дорученням – один із заступників.
5.19. Апарат управління Спілки:
·    забезпечує функціонування керівних, контрольних, а в разі необхідності - консультативно-дорадчих органів;
·    веде облік місцевих осередків Спілки, її кадрів та активу;
·    надає організаційно-методичну допомогу місцевим осередкам;
·    забезпечує координацію діяльності організацій, установ та підприємств, заснованих Спілкою;
·    в рамках наданих повноважень здійснює оперативне управління майном та коштами Спілки;
·    веде та зберігає документацію Спілки.

6.     КОНТРОЛЬНИЙ ОРГАН СПІЛКИ.

6.1.     Контрольним органом Спілки є Ревізійна комісія, яка створюється рішенням Конференції Спілки.
6.2.     Ревізійна комісія (надалі - Комісія): 
·    контролює дотримання членами і організаціями Спілки вимог Статуту, виконання рішень керівних органів;
·    контролює відповідність дій організацій, керівних органів та окремих членів Спілки нормам та вимогам Статуту;
·    розглядає конфліктні ситуації та виносить з них свої рекомендації керівним органам та керівним особам;
·    проводить ревізію фінансово-господарської діяльності організаційних структур Спілки згідно Статуту та створених ними структур за рішенням керівних органів;
·    надає методичну допомогу; 
·    контролює та аналізує стан обліку та звітності;
·    оперативно інформує відповідні керівні органи та керівних осіб за результатами перевірки діяльності організацій;
·    звітує перед Конференцією Спілки про результати своєї діяльності.
6.3.     Засідання Комісії скликається за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на шість місяців і вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів; рішення Комісії є правочинним, якщо за нього проголосувала більшість її членів.
6.4.     Комісія веде свою роботу гласно, систематично інформує членів Спілки про свою діяльність.
6.5.     Комісія приймає рішення у вигляді постанов за підсумками засідань, актів за результатами перевірок та ревізій, внутрішніх розпоряджень її голови.
6.6.     Комісія координує діяльність Комісій місцевих осередків, забезпечує обмін досвідом їхньої роботи та навчання контрольно-ревізійного активу.

7. МАЙНО ТА КОШТИ СПІЛКИ.

    7.1. Джерелами коштів та майна Спілки, її організацій є:
·    вступні, цільові та членські внески, матеріальна, фінансова та благодійна допомога членів Спілки;
·    кошти або майно, які надходять Спілці у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
·    кошти та майно, що передані членами Спілки, іншими об'єднаннями громадян  або державою в установленому порядку;
·    пасивні доходи;
·    кошти або майно, які надходять Спілці від проведення її основної діяльності;
·    дотації або субсидії, отримані в установленому порядку з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надаються Спілці відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
    7.2. Кошти Спілки та її організацій використовуються на:
·    виконання статутних завдань, благодійні цілі;
·    матеріальну допомогу для вирішення побутових, житлових, придбання (будівництва) житла, інших проблем членам сімей загиблих, членам і працівникам Спілки;
·    фінансову підтримку створених Спілкою підприємств і організацій; 
·    створення цільових та благодійних фондів і резервів;
·    виплату зобов’язань за укладеними угодами;
·    виплату заробітної плати та винагороди працівникам Спілки, а також юридичним і фізичним особам, які своєю діяльністю сприяють підвищенню авторитету і зміцненню Спілки;
·    набуття майна, оренду і експлуатацію засобів і каналів зв’язку, транспорту, обчислювальної та оргтехніки, службових та інших приміщень, господарські потреби, інформаційне забезпечення ;
·    забезпечення участі представників Спілки у заходах по увічненню пам’яті ветеранів, підвищенню авторитету і зміцненню Спілки;
·    інші потреби відповідно до цього Статуту, якщо це не заборонено чинним законодавством.
7.3.Спілка, створені нею установи і організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах Державної податкової адміністрації та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7.4.Спілка, її організації, як окремі юридичні особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов’язання інших юридичних осіб.
7.5. Спілка, її організації формують і виконують власний бюджет, його оприлюднюють; невикористані кошти річного бюджету переходять до прибуткової частини бюджету наступного року і вилученню не підлягають.

 8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКИ 

8.1.     Діяльність місцевого осередку Спілки може бути припинена шляхом її реорганізації або ліквідації згідно з рішенням Конференції (Зборів) організації        (з наступним його затвердженням рішенням  Конференції  Спілки в порядку, визначеному цим Статутом), або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
8.2. Діяльність Спілки може бути припинена шляхом ліквідації:
·    за рішенням Конференції;
·    за рішенням суду.
8.3. Ліквідацію Спілки проводить ліквідаційна комісія, яка призначається Конференцією, або органом що прийняв рішення про ліквідацію Спілки.
8.4.  З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Спілкою. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і представляє його Конференції на затвердження.
8.5. Кошти та майно Спілки у разі її ліквідації передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
8.6. Рішення про реорганізацію Спілки приймаються Конференцією у порядку, визначеному цим Статутом; усі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з реорганізацією, вирішуються Конференцією. При реорганізації Спілки вся сукупність прав та обов’язків переходить до її правонаступника згідно з рішенням Конференції.  
8.7. Після припинення діяльності Спілки припиняється  діяльність усіх її  організацій.

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ СПІЛКИ.

9.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Конференцією Спілки у встановленому законодавством порядку.
9.2. Зміни і доповнення до Статуту Спілки реєструються Міністерством юстиції України у встановленому порядку.